Fyens Væddeløbsbane

Mobile navigation

Regler og love

Paragraf
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

Love og regler

Trav

Kalender nr. 1

Kalender nr. 1. er travreglementet og bliver hvert år udgivet af Dansk Travsports Centralforbund (DTC).

Reglementet indeholder:

Løbsbestemmelser

Licensbestemmelser

Karenstider på brug af medicin

Sæsonbestemmelser

Landsdækkende retningslinier ved idømmelse af straffe

De klassiske årgangsløb

U.E.T. Grand Prix

Meetingsbestemmelser

mm.

Find den nyeste udgivelse af Kalender nr. 1 på DTC's hjemmeside - KLIK HER

Galop

Dansk Væddeløbs Reglement

Nyeste udgave af Dansk Væddeløbs reglement kan findes på Dansk Galops hjemme side under "under Love & Regler" HER

Dopingregler kan ligeledes findes under Dansk Væddeløbs Reglement

Særlige bestemmelser

Gældende for Fyens Væddeløbsbane

Træning:

Al træning foregår i løbsretningen. Græsbanen er normalt lukket for træning, men kan benyttes efter forudgående aftale med den person, der er udpeget som ansvarlig af Fyens Galopklub. Ved benyttelse af græsbanen opkræves en afgift på 100 kr., for 2-årige heste, dog kun 50 kr. Benyttes græsbanen udenfor de tilladte tidspunkter eller uden indhentet tilladelse, medfører det bødestraf på mindst 500 kr. 1. gang, ved gentagelse mindst 1.000 kr. Tilsidesættes reglerne gentagne gange, kan det medføre udelukkelse og inddragelse af licens. Alle startende hestes ejere opkræves rytterforsikring 40 kr. og opstaldningsafgift 150 kr. + moms.

Fyens Væddeløbsbane yder ikke assistance ved læsning i startboksen. Efter at have passeret målstregen skal alle heste ”pulles op” og cantre tilbage mod løbsretningen. Afsadling efter løbet foregår i paddocken.

Eventuelle sletninger efter programmets trykning bedes meddelt den afviklende banes eget kontor - telefon 888 112 05

Generelle bestemmelser

Hvis der på starterklæringstidspunktet er 10 heste på startlisten i Provinsen, er løbet lukket ellers står løbene åbne for yderligere starterklæringer indtil et på den ”foreløbige startliste” nærmere angivet tidspunkt, indtil der er 12 starterklærede heste, Odense indtil 14 ditto. Rettidigt anmeldte heste har altid fortrinsret. Løb, der har været lukket på starterklæringstidspunktet, kan genåbnes, hvis der inden trykketidspunktet udgår heste. Eventuelle efteranmeldte heste vil blive handicappet på lige fod med de rettidigt anmeldte heste, ligeså m.h.t. lodtrækning i løbet. I alle løb er der fast bundvægt på 52 kg, herefter kan evt. rytterlettelse benyttes. Ved startmelding skal hestens rytter, vægt, blinkers inkl. overvægt (max. 9 kg) eller rytterlettelse være anført. Ustartede heste skal rides af professionel rytter, evt. amatør med min. 5 sejre (også i kvalifikationsløb).  På alle Provinsens baner kan træneren skriftligt ansøge om at få sin hest læsset sidst, men starteren beslutter suverænt i hvilken rækkefølge hestene skal læsses i tilfælde af, at der foreligger ansøgninger for flere hestes vedkommende. Ansøgningen kan i god tid forud for løbsdagen faxes/mailes til den afviklende bane Ansøgningen skal være indleveret i vægten senest en time før 1. galopløbs starttidspunkt. Ansøgning om ”læsning sidst” koster 150 kr. + moms, der debiteres ejerens konto. Ansøgningsskema kan findes på www.jvb-aarhus.dk.  Alle, der færdes ved startboksene i forbindelse med afvikling af galopløb, skal bære hjelm.

Ordinære løb (løb med 2 forfeits) kan annulleres ved færre end 7 anmeldte/starterklærede heste. I løb med 3 eller flere forfeits forbeholder den afviklende banes ledelse efter anmeldelsesfristens udløb sig ret til at forlænge løbets anmeldelsesfrist, ændre løbets proposition eller annullere løbet, hvis det skønnes, at antallet af anmeldelser er utilfredsstillende. Der kan ikke efteranmeldes i løb med 3 eller flere forfeits, medmindre løbets proposition er formuleret således. Evt. udelukkelse i alle løb sker iflg. DVR § 96 stk. 6-7-8. Ved tvangssletning i ordinære løb er hesten fortrinsvis startberettiget i den resterende del af sæsonen i ordinære løb på alle tre baner. Tvangsslettede heste betaler ikke forfeits. Alle startende hestes ejere opkræves rytterforsikring på 30 kr., ligesom der opkræves 115 kr. + moms for opstaldede heste, der ikke er tilknyttet en prof. træner med licens ved JVB.

 

Kvalifikationsløb:

Afholdes på løbsdage efter behov. Der anmeldes til Galopsekretariatet som til ordinære løb. Der opkræves 200 kr. + moms pr. deltagende hest. Tidskrav:

Odense: distance 1250 meter -  88 sekunder - araberheste 82 sekunder

 

Licenser:

Banernes licensansvarlige afholder licensprøver efter forudgående aftale. Aspiranterne skal selv bestille Dansk Væddeløbsreglement og banernes ”Særlige Bestemmelser”, som fås på banernes kontorer, hvor tilmelding til prøve også kan finde sted. Aspiranterne skal være medlem af hjemmebanens galophesteejerforening.

 

Vægten:

Vægten åbner 1 time før løbsdagens første galopløbs anførte starttidspunkt. Rytterne skal være til stede på banen senest 1 time før det første galopløb/resp. kvalifikationsløb, som de, ifølge det officielle program, skal deltage i. Alle ryttere skal forblive på banernes område mindst et kvarter efter tilbagevejningen er afsluttet. Hvis en rytter ønsker at forlade banen inden, skal der søges om særlig tilladelse hertil hos vægtforstanderen. Evt. omgåelse af ovennævnte bestemmelse medfører bødestraf. I forbindelse med udvejningen udleveres nummerdækkener, der kan være forsynet med reklame, disse skal returneres til vægten efter endt brug. Ændringer i forhold til de i Trav og Galops trykte oplysninger, tillades ikke. I tilfælde af force majeure og med dommer komiteens samtykke, kan der afviges fra denne regel. Alle startende heste opkræves rytterforsikring 30 kr.

 

Almindelige regler:

De af bestyrelsen, iflg. DVR, tilkomne beføjelser under løbene delegeres videre til banens voldgift / dommerkomite. Hesteejere, trænere og ryttere skal både i det daglige og på løbsdage rette sig efter bestyrelsens eller officials givne anvisninger, bestemmelser samt gældende ordensregler, ligesom enhver, der færdes på banens område, er forpligtet til at vise hensynsfuld og pæn optræden.

Skoregler

Da galophestene kan ramme hinandens ben, er der naturligvis skrappere regler inden for denne sportsgren.

 

Fra Dansk Galop

På given foranledning skal det hermed indskærpes, at de danske 'skoregler' SKAL overholdes, når man starter heste på danske væddeløbsbaner.

 

'Særlige bestemmelser for danske baner'

• Sko med greb må ikke benyttes

• Sko med 'outerrim' betragtes ikke umiddelbart som sko med greb

• Outerrimmen må være brudt to steder, som højst må være 3 mm brede

• En eventuel tåforstærkning må højst være 2 mm højere end outerrimmen

• Outerrimmen må maks. være 3 mm 'højere' end innerrimmen

• Ingen søm – uanset størrelse – må være højere end outerrimmen.

Der vil løbende blive foretaget stikprøvekontrol, og eventuelt ulovlige sko vil medføre krav om omskoning, FØR hesten tillades deltagelse i løb, samt bøde på kr. 500.

Konstatering af ulovlige sko EFTER løb vil medføre DISKVALIFIKATION samt bøde på kr. 1.000.

 

Ændring af 'Særlige bestemmelser for danske baner'

Da der blandt trænere og smede har været usikkerhed om, hvilke sko der er lovlige at anvende på de fire danske baner, og hvilke der ikke er lovlige, ændres er reglen i 'Særlige bestemmelser for danske baner' til følgende:

• Sko med greb må ikke benyttes

• Sko med 'outerrim' betragtes ikke som sko med greb

• 'Outerrimmen' må være brudt to steder, som højst må være 3 mm brede

• En eventuel tåforstærkning må højst være 2 mm højere end 'outerrimmen'.

 

 

Derby25 Groen Danske Spil Logo

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk og herunder fvb-odense.dk. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

Læs mere